نویسنده = ���������������� ���������� ��������
معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-26

10.29252/soffeh.30.1.5

امیرعلی علایی؛ سیدعباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


نقش «منظر روزانه» در کیفیت فضاهای شهری مورد پژوهی: مسیر خوابگاه کوی دختران در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 27، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 55-71

سید حسن تقوایی؛ سعید نوروزیان ملکی؛ شایسته علیدوست