نویسنده = ������������ ������������
تاریخ مفهومی مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان

دوره 29، شماره 4، دی 1398، صفحه 127-139

10.29252/soffeh.29.4.127

مهرداد قیومی بیدهندی؛ زهرا گلشن


نظام های پژوهش و معیارهای کیفیت تحقیق

دوره 13، 4-3، دی 1382

لیندا گروت؛ مهرداد قیومی


مسجد، تمثال انسان کامل

دوره 8، 2-1، شهریور 1377

محمود ارژمند؛ کامبیز حاجی قاسمی؛ مهرداد قیومی؛ کامبیز نوایی