نویسنده = مهرداد قیومی بیدهندی
مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن

دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 99-113

10.48308/sofeh.33.2.99

امید شمس؛ مهرداد قیومی بیدهندی


تاریخ مفهومی مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان

دوره 29، شماره 4، دی 1398، صفحه 127-139

10.29252/soffeh.29.4.127

مهرداد قیومی بیدهندی؛ زهرا گلشن


نظام های پژوهش و معیارهای کیفیت تحقیق

دوره 13، شماره 2، مهر 1382

لیندا گروت؛ مهرداد قیومی


مسجد، تمثال انسان کامل

دوره 8، 2-1، شهریور 1377

محمود ارژمند؛ کامبیز حاجی قاسمی؛ مهرداد قیومی؛ کامبیز نوایی