نویسنده = ������������ ��������������
بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 21-34

10.29252/soffeh.29.1.21

محمدرضا حافظی؛ مجتبی حسینعلی پور؛ سیدپویان غفوری


بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 33-46

سیده حمیده موسوی؛ محمدرضا حافظی؛ شهرام دلفانی؛ مرجان السادات نعمتی مهر نعمتی مهر