دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
تحلیل ویژگی‌های هندسی فرمی در گونه‌شناسی و فناوری ساخت بناهای بلندمرتبۀ استان اصفهان نمونۀ مطالعاتی: مناره‌های منفرد

ساناز رهروی پوده؛ کیانوش صفاری پور اصفهانی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.3.113

چکیده
  در شهرهایی همچون اصفهان مناره نقش تأثیرگذاری در حیطۀ فضای شهری در بافت‌های تاریخی دارند؛ این بناها عملکردهای متفاوتی را پوشش می‌داده‌اند و دارای ویژگی‌های معماری، سازه‌ای، و تزیینات گوناگون در اجزای تشکیل‌دهندۀ خود بودند و هستند. باور بنیادین محققان در پژوهش حاضر آن است که فرم نهایی اجزای تشکیل‌دهندۀ مناره‌های شهر اصفهان به ...  بیشتر