دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مطالعۀ تطبیقی آسیب‌پذیری بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل

رضا خانبابائی ساعتلو؛ رسول درسخوان؛ قادر احمدی؛ میر سعید موسوی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.3.97

چکیده
  تحلیل ‌میزان ‌و ‌چگونگی آسیب‌پذیری ‌بافت‌‌های‌ ‌شهری‌ به ‌‌برنامه‌ریزان‌‌ و ‌مدیران ‌‌شهری ‌در ‌‌تصمیم‌گیری‌های ‌مناسب ‌و ‌انتخاب راه حل‌‌های‌ کنترل‌ و ‌مقابل ‌با ‌مخاطرات‌ احتمالی‌کمک ‌مؤثری ‌می‌کند. بنابراین در تحقیق حاضر میزان آسیب‌پذیری در بافت جدید (منطقۀ یک) و قدیمی (منطقۀ چهار) شهر ارومیه بر اساس ...  بیشتر