نویسنده = �������������� ������������
تبیین مفهوم سادگی‌ اسلامی در معماری با بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از معماری مساجد معاصر

دوره 33، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 25-41

10.52547/sofeh.33.1.25

محمدحسین میرزاکوچک خوشنویس؛ اکبر حاجی ابراهیم زرگر؛ منصوره طاهباز


در طلب شاعرانگی معماری

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-26

10.52547/sofeh.32.2.13

هانیه بصیری؛ منصوره طاهباز؛ زهیر متکی


کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 69-90

مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز؛ حسنعلی پورمند


نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-56

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوى


اصول یک معماری کویری

دوره 5، 3-4، اسفند 1374

منصوره طاهباز


موقعیت سنج خورشیدی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1371، صفحه 46-49

محمود رازجویان؛ منصوره طاهباز