نویسنده = ���������� ����������
حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن

دوره 21، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 5-14

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ عبدالحمید نقره کار؛ بهزاد وثیق