نویسنده = ���������������� �������� ����������
بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 49-65

10.52547/sofeh.32.3.49

سیده‌مطهره احمدی سلیمانی؛ پگاه اشراقی؛ مائده‌سادات میردامادی؛ زهراسادات زمردیان


ارزیابی کمیت و کیفیت نور در سالن‌های مطالعه و عرضۀ راهکارهای اصلاحی نمونۀ موردی: کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-48

10.52547/sofeh.31.4.31

نیما فروزنده شهرکی؛ هانیه احمدی جوشقانی؛ هانیه نورکجوری؛ زهراسادات زمردیان


ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس‌های درس با استفاده از شاخص‌های پویا مطالعة موردی: دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 25-40

محمدعلی فدایی اردستانی؛ حیدر ناصری مبارکی؛ محمدرضا آیت‌اللهی؛ زهراسادات زمردیان


ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران

دوره 27، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 5-24

زهراسادات زمردیان؛ شهرام پوردیهیمی