نویسنده = �������������� ����������
بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه‌ای بناهای دارای گنبد دوپوستۀ گسسته در منطقۀ تفرش

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 21-42

10.52547/sofeh.31.3.21

آرزو فیض اله بیگی؛ محمود گلابچی؛ مجتبی رضازاده اردبیلی


طبقه بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاسهای عملکردی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-32

10.29252/soffeh.31.1.15

محمود گلابچی؛ کتایون تقی زاده آذری؛ محمدرضا متینی؛ محمد زارع