نویسنده = �������������� ��������������
بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 93-118

علی عمرانی‌پور؛ حمیدرضا جیحانی؛ بابک عالمی؛ فاطمه رجبی


مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 127-149

رضا ابوئى؛ حمیدرضا جیحانى