نویسنده = �������� ���������������� ��������
برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 65-84

وحیده ابراهیم نیا؛ زهره عبدی دانشپور


ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران

دوره 27، شماره 4، مهر 1396، صفحه 57-76

ئه سرین محمودپور؛ زهره عبدی دانشپور