دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
فرم به مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری

سمیرا عادلی؛ هادی ندیمی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.1.21

چکیده
  بناهایفرم مفهومی پویا و لغزان است که از هریک از گفتمان‌های مختلف معماری تلقی متفاوتی از آن به‌دست آمده است. در این مقاله با هدف بازاندیشی مفهومِ فرم در گفتمان معاصر، به تبیین زیربنای نظری و اقتضائات مفهومی تلقی فرم به قابلیت پرداخته شده است. بدین منظور نخست برخی نیروهای بنیادین مؤثر بر تحول مفهوم فرم در دوران معاصر شناسایی شده‌اند؛ ...  بیشتر

انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشۀ کریستوفر الکساندر

نفیسه صرامی؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 17-29

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.4.17

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در حوزة معماری از آن سخن گفته می‌شود، مفهوم تهی است. از میان صاحب‌نظران، این مفهوم توجه کریستوفر الکساندر را به خود جلب کرده است و برای بسط نظریاتش از آن بهره می‌برد. واکاوی بستر نظرات او نشان می‌دهد تهی در قالب سه مفهومِ منتسب، که به‌طور مستقیم (مفاهیم تهی‌عظیم و تهی) و یا به‌طور غیرمستقیم و ضمنی (مفهوم تهی‌وارگی) ...  بیشتر

رسالههای تذکرة البنیان و تذکرة الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان دربارة معماری

مهدی سلطانی؛ هادی ندیمی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 5-26

چکیده
  برای فهم بهتر معماری گذشته باید ذهنیت رایج معمارانة زمان مورد مطالعه را بیشتر شناخت. علاوه بر خود آثار، یکی از راه‌های شناخت این ذهنیت متون مکتوب مرتبط با معماری است. با این حال در میان متون تاریخی جهان اسلام در کمتر متنی به طور صریح و مستقیم به معماری پرداخته شده است. تذکرة البیان و تذکرة الابنیه دو متن از این دست هستند که از دوران ...  بیشتر

ادب حضور در محضر اثر تاریخی

سجاد موذن؛ هادی ندیمی؛ رضا ابویی

دوره 25، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 5-18

چکیده
  در زنده‌ انگاشتن آثار تاریخی معماری ایرانی، بدون توجه به قدمت معنادارشان، فقط به کلیات پرداخته شده و هیچ نتیجۀ کاربردی ندارد. رجوع انسان امروز به اثر تاریخی ادب حضور می‌طلبد و امتداد حیات پویای اثر تاریخی نیز مستلزم حضور انسان مؤدب است و این نیاز دوسویه تضمین‌کنندۀ برقراری ارتباط آن‌ها برای ارتقای سطح کیفی حیات هر دو است. موضوع ...  بیشتر

بعد پنهان در معماری اسلامی ایران

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی

دوره 24، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 5-24

چکیده
  مقالۀ حاضر بر آن است پرده از  بُعدی پنهان در معماری اسلامی ایران بردارد، که به نظر می­رسد اصحاب معماری در آفرینش آثار خود در سر داشته­اند. تاکنون بررسی نقش علوم ریاضی در معماری ایرانی بیشتر معطوف به کاربرد هندسه بوده است؛ و نقش اعداد اگر نادیده گرفته نشده، غالباً ناچیز انگاشته شده است. رویکردهای دیگر پژوهشی نیز مبتنی بر تجزیه­تحلیل ...  بیشتر