نویسنده = �������� ���������� ����������
آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 85-98

محسن کشاورز؛ فاطمه مهدی زاده؛ عبدالله جبل عاملی


تأثیر چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوک هاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا

دوره 23، شماره 4، آذر 1392، صفحه 35-46

هانیه صنایعیان؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ فرشاد نصراللهى؛ سید مجید مفیدى شمیرانى