دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشۀ کریستوفر الکساندر

نفیسه صرامی؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 17-29

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.4.17

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در حوزة معماری از آن سخن گفته می‌شود، مفهوم تهی است. از میان صاحب‌نظران، این مفهوم توجه کریستوفر الکساندر را به خود جلب کرده است و برای بسط نظریاتش از آن بهره می‌برد. واکاوی بستر نظرات او نشان می‌دهد تهی در قالب سه مفهومِ منتسب، که به‌طور مستقیم (مفاهیم تهی‌عظیم و تهی) و یا به‌طور غیرمستقیم و ضمنی (مفهوم تهی‌وارگی) ...  بیشتر

بازخوانى مفهوم مرکز

ضحى ندیمى؛ على محمدى؛ کاظم مندگارى

دوره 23، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 21-34

چکیده
  مفهوم مرکز از جمله مفاهیم بنیادینى است که بسیارى از نظریه پردازان حوزة هنر و معمارى، براى بسط آراى خویش، بدان رجوع کرده و به شناخت ابعاد گوناگون آن پرداخته اند. در این میان، سه تن از اندیشمندان این حوزه، کریستیان نوربرگ  شولتس، رودولف آرنهایم و کریستوفر الکساندر، هرچند از منظرهاى متفاوت به هنر و معمارى نظر افکنده اند، هر سه « ...  بیشتر

چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد)

کاظم ماندگاری؛ حمید ندیمی؛ حسین مهدوی پور؛ سمیه داودی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 43-52

چکیده
  طبق برنامۀ مصوب کارشناسی ارشد ناپیوستۀ معماری، هدف محوری در «طرح معماری »2 که به جنبه های معنایی و ارزشی و تبلور آن در طرح نظر دارد، توجه به طرح مایه، توجه به حاصل ادغام عوامل مجزا و متنوع تأثیرگذار بر طراحی، در قالب کلیتی واحد، است. از سوی دیگر، پیچیدگی و تنوع این عوامل شرایطی را ایجاب می کند که پاسخگو یی هم زمان و ایجاد نوعی تعادل ...  بیشتر