دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مطالعات معماری
معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی

محمد غلامعلی فلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/sofeh.2022.223876.1091

چکیده
  سابقۀ هزاران سالۀ معماری روشن می‌کند که میان انسان و معماری روابط و مناسبت‌هایی برقرار است. امروزه متأثر از فهم غالب از معماری این رابطه به نحوی برقرار می‌دانیم؛ اما ممکن است که فهم امروزین ما چونان پرده‌ای زوایای پنهان و پیچیدۀ رابطۀ انسان و معماری را از دید ما دور کرده باشد. در این تحقیق رابطه و مناسبت انسان و معماری را از دریچه‌ای ...  بیشتر

اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش

محمد غلامعلی فلاح؛ محمدرضا بمانیان

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 115-132

چکیده
  این مقاله دربارة معنا در تاریخ معماری است. تاریخ معماری نحوی تاریخ است و فیلسوفان متأخر تاریخ نوشتن تاریخ چیزها را مرادف جست‌وجوی معنای آنها دانسته‌اند. بنا بر این می‌توانیم نوشتن تاریخ معماری را نیز کنشی بدانیم که در جستجوی معنای موضوع توجهش است. یکی از موضوعات معمول و مقبول تاریخ معماری آثار معماری است. پس تاریخ معماری کنشی ...  بیشتر

بناى تاریخى کنگاور در آینة متون تاریخى و گزارشپیشگامان باستان شناسى در ایران

محمد غلامعلى فلاح

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 89-114

چکیده
  نوشتة حاضر دربارة بناى تاریخى شهر کنگاور، معبد آناهیتا است. این بنا از آن دست بناهایى است که صاحب نظران اختلاف نظرهاى فراوانى در باب کارکرد اصلى و همچنین تاریخ پیدایش آن دارند. عده اى آن را معبد آناهیتا دانسته و عد ه اى نیز آن را کا خ شمرده اند. همچنین در باب تاریخ برپایى بنا، عد ه اى آن را هخامنشى و دایر تا پایان دورة ساسانى و عده اى نیز ...  بیشتر