دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی

شمین گلرخ؛ مهسا باقری

دوره 30، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.67

چکیده
  در پروژه‌ی ساخت میدان امام علی (ع)‌ اصفهان، گذشته‌ای اخیر (سبزه‌میدان) دگرگون و به میدانی وسیع با نام جدید تبدیل تا روایتی از تاریخ جمعیِ شهر را تجسم ببخشد و کالبد را محملی برای بیان نمادین و یادآوری آن سازد. این پژوهش با تأکید بر بُعد سیاسی مفهوم خاطره و یادآوری/ فراموشی، در راستای چرخشی انتقادی به سمت روایت گروه‌های نادیده گرفته ...  بیشتر

کاربست معیارهای ترجیحات محیطی در ارزیابی کیفی فضای شهری، با تأکید بر مفهوم حس مکان

شمین گلرخ

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.29252/soffeh.29.2.77

چکیده
  در ذیل مفهوم ترجیحات محیطی متأثر از رویکرد «شناختی» در روان‌شناسی محیطی، چارچوب‌ها و معیارهایی عام برای تحلیل میزان مرجح بودن فضا در قضاوت افراد پیشنهاد شده است. در این معیارها بر کیفیت‌های محیط مطلوب تأکید می‌شود؛ اما در رویکرد «پدیدارشناختی» در روان‌شناسی محیطی بیشترین اهمیت را به تجربة واقعی و زیستة فرد و احساس‌ها ...  بیشتر

فهم تجربه‌ی تغییر یکباره‌ی مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبه‌ی خیابان پیاده‌راه شده‌ی17 شهریور

شمین گلرخ؛ جهانشاه پاکزاد

دوره 25، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 65-80

چکیده
  ثبات نسبیِ مکان‌ها برای فرد نیز حس ثبات، آشنایی و پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط زندگی‌اش و درنتیجه حس امنیت درپی دارد. و بر عکس، تغییرات سریع مکان، وقتی خارج از کنترل فرد رخ می‌دهند می‌تواند سلامت روانی او را به خطر بیندازد. تغییراتی که درپی طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان 17 شهریور رخ داده نیز برای ساکنان و کسبه‌ی این خیابان یکباره و بدون ...  بیشتر

ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران

شمین گلرخ

دوره 24، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 75-94

چکیده
  فضاهاى همگانى شهر نیز همچون دیگر مکان هاى زندگى شهروندان در شکل گیرى شناخت فرد نسبت به « من » خود و ، نسبتى که میان خود و دنیاى پیرامونش مى سازد مهم مى شود. مفهوم « هویتِ مکانى» معرف جنبه هایى از هویت فرد است که با تجربة مکان ها شکل مى گیرد. در این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسى،« فهم » نقش فضاى همگانى در هویت مکانىِ شهروند، ...  بیشتر

بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان

شمین گلرخ

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 79-94

چکیده
  وقوع هر پدیده اى، به دلیل تغییر در ویژگى هاى بافت، با همة ابعاد از « فرسودگى بافت » زندگى ساکنان آن پیوند دارد. بنا بر این پدیدة ابعاد مختلفى قابل تأمل است. منزلت یک بافت براى شهروندان، یعنى مکان زندگى آن ها، تنها وابسته به ویژگى ها و داشته هایى کالبدى و کارکردى نیست، بلکه وابسته به نسبتى است که فرد میان خود و ویژگى هاى مکان تعریف ...  بیشتر