نویسنده = ���������� �������� ������
تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى

دوره 23، شماره 3، آذر 1392، صفحه 19-26

حمیدرضا شریف؛ حمید ندیمى


زبان الگو و روانشناسى شناختى

دوره 22، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 23-40

حمید رضا شریف؛ فاطمه محمدعلى نژاد


تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری

دوره 21، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 53-64

حمیدرضا شریف