دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
فهم «میدان» بر مبنای اطوارِ معنایی آن

مهنام نجفی؛ رضا شکوری

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 113-125

https://doi.org/10.29252/sofeh.30.3.113

چکیده
  در این مقاله هدف فهم وجوهی از چیستی فضای «میدان» است که، در بستر زبان فارسی، به مثابۀ مظهری از زندگی فارسی­زبانان، قابل­بررسی است، و تحقق این مهم فقط با تعمق در واژۀ «میدان» و جست­وجوی اطوار معنایی آن امکان می­یابد. به این منظور، به سراغ واژه­نامه­های فارسی و متون تاریخی رفته­ایم و اطوار معنایی «میدان» ...  بیشتر

شکل گیرى الگوى فضایى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى

مهنام نجفى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 121-133

چکیده
  در این مقاله با هدف درک چگونگى شک لگیرى الگوى فضایى در شهر ایرانى، به پی گیرى پیشینة این فضا و عوامل « میدان توپخانه » بنیادین دخیل در شک لگیرى آن پرداخته شده است. به این منظور ابتدا پیشینة استقرار توپ در میدان شهرى و سپس چگونگى استقرار دائمى توپها و توپچیان در میدان ارگ و در نهایت شک لگیرى و تثبیت الگوى فضایى میدان توپخانه را به ...  بیشتر