نویسنده = �������������� ������ ������
نقش «منظر روزانه» در کیفیت فضاهای شهری مورد پژوهی: مسیر خوابگاه کوی دختران در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 27، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 55-71

سید حسن تقوایی؛ سعید نوروزیان ملکی؛ شایسته علیدوست


طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی

دوره 26، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 59-78

آیدا اسماعیل زاده سیلابى؛ کورش گلکار؛ سید حسن تقوایی؛ مرجان نعمتى مهر


تطبیق محتوایى دو واژه منظر و لندسکیپ

دوره 21، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 87-106

سیدحسن تقوائى