دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
توسعة درون زاى شهرى و تحلیل ابعاد اقتصادى و مدیریتى آن

محمد آئینى

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، ، صفحه 159-174

چکیده
  بخش عمده اى از سطح شهرهاى کشور ما، با پدیدة فرسودگى و ناکارآمدى مواجه است. در این محدوده ها سرمایه هاى انسانى، مالى، اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى کشور در معرض خطر ناشى از حوادث غیر مترقبه و کژکارکردى هاست و به شدت نیازمند بهسازى، بازآفرینى، و سامان دهى است. توسعة درون زاى شهرى، موضوعى پیچیده، چندوجهى و میان بخشى و حتى فرابخشى و با ابعاد ...  بیشتر