نویسنده = ������������ ��������
تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 95-116

10.29252/soffeh.29.2.95

عفت صبوحی؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی


گونهشناسی کالبدی فضاهای اصلی خانههای چندطرفساخت شهر اصفهان در گسترة شکل تهرنگ

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 127-148

ساناز رهروی پوده؛ نیما ولی بیگ؛ نرگس دهقان؛ محمد مسعود


نقش تمثیل در روند طراحی معماری

دوره 21، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 33-42

محمد مسعود؛ شاهد ولیدمغربی؛ سمیرا سادات حسینی یزدی