دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکز زدایی از مادرشهر مشهد

عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد نگهبان مروی

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  توسعه فیزیکی شهر ها به دلیل پدیده تمرکز به ویژه در شهرهای بزرگ مشکلات کارکردی و مدیریتی پدیدآورده است به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها تمرکززدایی از آنها ضروری است. شهر مشهد از نظر مساحت و جمعیت دومین شهر کشور پس از تهران است. این شهر مهمترین مرکز سیاسی و اقتصادی – اجتماعی شرق کشور است. با توجه به محدودیت ها و امکانات توسعه ...  بیشتر