دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مدرسه امام خمینی

کامبیز حاج قاسمی؛ محمود ارزمند؛ فرزاد محمد حسین زاده

دوره 1، 4-3 ، شهریور 1370

چکیده
  انتخاب یک اثر برای معرفی در این نشریه دو معیار اساسی دارد. از یک سو بنای برگزیده شده باید از ارزش های معماری قابل توجهی برخوردار باشد و از سوی دیگر در کتب و مقالات گوناگون کمتر از آن سخن باشد. اثر برگزیده برای این شماره نشریه نیز هر دو خصیصه مذکور را داراست. این اثر مدرسه امام خمینی کاشان نام دارد که طبق اطلاعات موجود مدرسه ای از دوره ...  بیشتر