نویسنده = �������� ���������������� ����������������